Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (dále jen ZPŠ) v souladu s § 17, odstavce 9, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, touto aplikací zabezpečuje plnění povinnosti zveřejnění smluv, úhradových dodatků a rozsahu nasmlouvaných hrazených služeb s poskytovateli zdravotních služeb na svém webu. Zveřejnění uvedených dokumentů probíhá průběžně tak, aby byly dodrženy zákonem stanovené časové termíny zveřejnění.

Základním kritériem pro výběr je identifikační číslo (IČ) poskytovatele nebo identifikační číslo (zdravotnického) zařízení (IČZ) – tedy smluvního poskytovatele hrazených služeb (PZS). Není-li u zveřejněné smlouvy zveřejněn současně i úhradový dodatek, jedná se o aktuální stav, kdy o obsahu úhradového dodatku je ZPŠ s konkrétním PZS v jednání a není oběma stranami podepsán. Po podpisu obou stran je úhradový dodatek neprodleně zveřejněn.

Než přistoupíte k aplikaci a výběru poskytovatele, přečtěte si pozorně následující pravidla, na která Vás tímto upozorňujeme:

  • ZPŠ pohyb na svých webových stránkách monitoruje.
  • Veškeré v aplikaci zveřejněné dokumenty a informace slouží výlučně pro obecné informační účely a jsou určeny výhradně ke čtení. Jakékoliv jiné jejich užití, např. kopírování, šíření či další zpřístupňování, je bez výslovného, písemného souhlasu ZPŠ zakázáno.
  • Propojení libovolného elektronického systému pro automatizovaný sběr či stahování dat, sledování webových stránek ZPŠ či jakékoliv další jednání zatěžující webové stránky ZPŠ, je bez výslovného písemného souhlasu ZPŠ zakázáno.
  • ZPŠ, přes svou soustavnou snahu o udržení aktuálních informací, neposkytuje žádnou záruku a nenese odpovědnost za správnost, úplnost, přesnost či další vlastnosti zveřejněných informací.
  • Krátkodobá nedostupnost webových stránek ZPŠ je nutná pro jejich řádné fungování a aktualizace.
  • ZPŠ sděluje, že nebude nahrazovat škodu či jinou újmu, která vznikne či může vzniknout libovolným použitím dále uvedených informací nebo nefunkčností či nedostupností webových stránek ZPŠ.
  • S ohledem na zákonná ustanovení nemá ukončení smluvního vztahu s konkrétním PZS vliv na zveřejnění smlouvy s ním.
  • Uživatel svým vstupem do registru smluv souhlasí s monitoringem svých výběrů.

Přečtením výše uvedených přehledných pravidel, potvrzujete, že jste s nimi byli řádně seznámeni.